Główna News Komunikat dotyczący badań lekarskich
Komunikat dotyczący badań lekarskich PDF Drukuj Email

alt

Wielkopolski Związek Unihokeja informuje że od 1 marca 2019 r. zmianie uległy zapisy rozporządzeń Ministra Zdrowia w zakresie badań lekarskich u sportowców.

 

 
 
Z dniem 1 marca 2019, osobami uprawnionymi do wydania orzeczenia lekarskiego o stanie zdrowia są:
1. w przypadku zawodników do ukończenia 19 roku życia oraz zawodników pomiędzy 19 i 23 rokiem życia - lekarz medycyny sportowej lub lekarz z certyfikatem Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej lub lekarz podstawowej opieki zdrowotnej,
2. w przypadku zawodników powyżej 23 roku życia - wyłącznie lekarz medycyny sportowej.
 
Badania lekarskie wykonane po 1 marca 2019 r. są ważne przez 12 miesięcy, z wyjątkiem sytuacji gdy lekarz określi krótszy termin.
Orzeczenia wydane przed 1 marca 2019 r. zachowują ważność na okres, na który zostały wydane (czyli najczęściej na 6 miesięcy).
Wszystkie ww. informacje zostały potwierdzone w rozmowie z Ministerstwem Zdrowia.
 
W najbliższym czasie dokonana zostanie korekta w Regulaminu Rozgrywek WZU, która uwzględni wprowadzone zmiany. Zmiana przepisów obowiązuje w rozgrywkach Wielkopolskiej Ligi Unihokeja od 01 marca 2019.
 
Poniżej treść rozporządzenia:
 

Warszawa, dnia 28 lutego 2019 r.
Poz. 395
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA
z dnia 27 lutego 2019 r.


zmieniające rozporządzenie w sprawie kwalifikacji lekarzy uprawnionych do wydawania zawodnikom orzeczeń lekarskich o stanie zdrowia oraz zakresu i częstotliwości wymaganych badań lekarskich niezbędnych do uzyskania tych orzeczeń
Na podstawie art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2018 r. poz. 1263 i 1669) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 22 lipca 2016 r. w sprawie kwalifikacji lekarzy uprawnionych do wydawania zawodnikom orzeczeń lekarskich o stanie zdrowia oraz zakresu i częstotliwości wymaganych badań lekarskich niezbędnych do uzyskania tych orzeczeń (Dz. U. poz. 1172) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 2 dodaje się ust. 3–5 w brzmieniu:
„3. W odniesieniu do dzieci i młodzieży do ukończenia 19. roku życia orzeczenie może wydać również lekarz podstawowej opieki zdrowotnej na podstawie profilaktycznego badania lekarskiego (bilansu zdrowia), o którym mowa w wykazie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej wydanym na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1510, z późn. zm.2)), oraz posiadanej dokumentacji medycznej.
4. W odniesieniu do zawodników pomiędzy 19. a 23. rokiem życia orzeczenie może wydać również lekarz podstawowej opieki zdrowotnej na podstawie posiadanej dokumentacji medycznej.
5. W przypadku gdy lekarz podstawowej opieki zdrowotnej stwierdzi, że:
1) zakres badań koniecznych do przeprowadzenia w celu dokonania prawidłowej oceny stanu zdrowia i możliwości bezpiecznego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym wykracza poza zakres profilaktycznego badania lekarskiego (bilansu zdrowia) oraz posiadanej dokumentacji medycznej lub
2) jest to niezbędne w celu dokonania prawidłowej oceny stanu zdrowia i możliwości bezpiecznego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym
– wydaje skierowanie do lekarza, o którym mowa w ust. 1 albo 2, w celu wydania orzeczenia.”;
2) § 3 otrzymuje brzmienie:
„§ 3. 1. Badania specjalistyczne i diagnostyczne, o których mowa w § 1 ust. 1, obejmują:
1) ogólne badanie lekarskie wraz z oceną stanu uzębienia i oceną ostrości wzroku przy pomocy tablic Snellena;
2) badanie ortopedyczne;
3) badania elektrokardiograficzne 12-odprowadzeniowe z opisem;
4) pomiary antropometryczne;
5) badanie morfologii krwi obwodowej wraz ze wzorem odsetkowym;
6) oznaczenie stężenia glukozy w surowicy krwi;
7) badanie ogólne moczu;
8) badanie spirometryczne;
9) konsultację neurologiczną.
2. Lekarz, o którym mowa w § 2, może zlecić wykonanie innych niż określone w ust. 1 badań specjalistycznych lub diagnostycznych, wynikających z oceny stanu zdrowia osoby ubiegającej się o wydanie orzeczenia oraz specyfiki współzawodnictwa sportowego, niezbędnych do wydania orzeczenia.”;
3) w § 4:
a) ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:
„2. Badanie wstępne, przeprowadzane u osób ubiegających się po raz pierwszy o wydanie orzeczenia, obejmuje badania, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1–7, oraz dodatkowo badania, o których mowa w § 3 ust. 1:
1) pkt 8 – u osób, które zamierzają uprawiać płetwonurkowanie;
2) pkt 9 – u osób, które zamierzają uprawiać sporty walki.
3. Badanie okresowe przeprowadza się:
1) co 12 miesięcy – w przypadku badań, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1–7;
2) dodatkowo co 6 miesięcy – w przypadku badań, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, u zawodników do ukończenia 16. roku życia, jeśli wymaga tego ich stan zdrowia lub specyfika współzawodnictwa sportowego;
3) co 24 miesiące – w przypadku badań, o których mowa w § 3 ust. 1:
a) pkt 8 – u zawodników uprawiających płetwonurkowanie,
b) pkt 9 – u zawodników uprawiających sporty walki.”,
b) ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. Badanie kontrolne obejmuje ogólne badanie lekarskie oraz badania specjalistyczne i diagnostyczne uwarunkowane stanem zdrowia. Badania kontrolne wykonuje się u zawodników, którzy podczas uprawiania sportu doznali urazów, w tym urazów głowy, zmian przeciążeniowych, utraty przytomności lub porażki przez nokaut.”;
4) uchyla się § 5.

§ 2. 1. Orzeczenia lekarskie wydane na podstawie dotychczasowych przepisów zachowują ważność przez okres, na jaki zostały wydane.
2. Do badań rozpoczętych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
 
Minister Zdrowia: wz. J. Szczurek-Żelazko
 
 

Sponsorzy...

 

logoazetx2

logoflorbalki

Wspierają nas...

msit4

  wss2

logopowiatu

UG NiechanowoUG Niechanowo

UM Kostrzyn WlkpGmina Kostrzyn

tense2

Nasi partnerzy

IFFlogo

PZUnihokeja
 

wielkopolska

Goście online

Naszą witrynę przegląda teraz 14 gości