Regulamin Rozgrywek Wielkopolskiej Ligi Unihokeja od sezonu 2019/2020

Wydział Gier i Dysycpliny Wielkopolskiego Związku Unihokeja przedstawia Regulamin Rozgrywek Wielkopolskiej Ligi Unihokeja obowiązujący od sezonu 2019/2020

REGULAMIN ROZGRYWEK

WIELKOPOLSKIEJ LIGI UNIHOKEJA

od SEZONU 2019/2020

 • § 1
 1. Organizatorem rozgrywek na terenie województwa wielkopolskiego jest Wielkopolski Związek Unihokeja w Poznaniu oraz kluby sportowe, które pełnią rolę gospodarza zawodów.
 • § 2
 1. W rozgrywkach obowiązują przepisy i regulaminy ustanowione przez Wielkopolski Związek Unihokeja i Polskiego Związku Unihokeja jako organu nadrzędnego.
 • § 3
 1. Klub potwierdza swój udział w rozgrywkach organizowanych przez Wielkopolski Związek Unihokeja dokonując pisemnego zgłoszenia.
 2. Klub dokonuje opłaty wpisowego do rozgrywek Wielkopolskiej Ligi Unihokeja.
 3. Klub nie może posiadać zaległości finansowych wobec Wielkopolskiego Związku Unihokeja.
 4. Niedopełnienie obowiązków zawartych w § 3 pkt. 1,2 i 3  powoduje niedopuszczenie klubu do rozgrywek.
 5. Klub, który wycofa zgłoszoną drużynę z rozgrywek po terminie 5 dni od ogłoszenia terminarza rozgrywek płaci karę pieniężną zgodnie z regulaminem dyscyplinarnym.
 • § 4
 1. Sędziowie nadzorują sporządzenie protokołów przez sędziów stolikowych z poszczególnych meczów.
 2. Sporządzony zostaje po jednym egzemplarzu protokołu meczowego, które organizator przesyła(oryginały) listownie na adres Prezesa WZUnihokeja, podany w zakładce „Kontakt”. Wraz z protokołami przesyła listy zgłoszeniowe drużyn uczestniczących w turnieju .
 3. W trakcie rozgrywek obowiązuje uproszczony protokół zawodów Wielkopolskiego Związku Unihokeja – dostępny na stronie  http://www.wzunihokeja.pl/ w dziale druki.
 • § 5
 1. Organizator zobowiązany jest do sporządzenia sprawozdania z zawodów i opisowego komunikatu z zawodów przygotowanego do zamieszczenia na stronie Wielkopolskiego Związku Unihokeja.
 2. Opisowy komunikat z zawodów do zamieszczenia na stronie WZU powinien zawierać:
  1. termin i miejsce rozegrania zawodów
  2. sposób rozegrania zawodów oraz listę uczestniczących drużyn
  3. wyniki poszczególnych meczów (najlepiej nie w tabeli)
  4. wyniki rozegranego turnieju
  5. ostateczne wyniki po kolejnym turnieju jeżeli to był drugi turniej eliminacyjny
  6. spis zawodników lub zawodniczek wyróżnionych indywidualnie
  7. mile widziane są zdjęcia z zawodów
  • § 6
  1. Obsadę sędziowską meczów i turniejów wyznacza Wydział Sędziowski Wielkopolskiego Związku Unihokeja.
  • § 7
         1.Kolejność drużyn w tabeli ustala się według ilości zdobytych punktów:
   1. za zwycięstwo – 3 punkty,
   2. za porażkę – 0 punktów,
   3. za remis – 1 punkt.
    2.Przy uzyskaniu równej liczby punktów przez dwie lub więcej drużyn o kolejności w tabeli decyduje:
   1. przy dwóch drużynach – bezpośredni pojedynek, liczba punktów i bramek w spotkaniach pomiędzy tymi drużynami, korzystniejsza różnica bramek ze wszystkich spotkań, większa liczba strzelonych bramek,
   2. przy większej liczbie drużyn przeprowadza się dodatkową punktację pomocniczą tzw. małą tabelę pomiędzy zainteresowanymi drużynami i na jej podstawie ustala się kolejność. W przypadku równej ilości punktów w tabeli pomocniczej stosuje się zasady jak w punkcie a,
   3. Mecze rozgrywane są według następującej kolejności:
   1. przy 3 drużynach: 1-2, 2-3, 3-1,
   2. przy 4 drużynach: 2-3, 4-1, 2-4, 1-3, 3-4, 1-2,
   3. przy 5 drużynach: 2-5, 1-4, 5-3, 4-2, 3-1, 4-5, 2-3, 5-1, 3-4, 1-2,
   4. przy 6 drużynach: 3-5, 2-6, 1-4, 2-3, 4-5, 6-1, 4-2, 6-3, 1-5, 6-4, 5-2, 3-1, 5-6, 3-4, 1-2.
   4. W rozgrywkach prowadzonych systemem turniejowym drużyna uczestnicząca zobowiązana jest do rozegrania wszystkich spotkań. W przeciwnym razie wyniki rozegranych meczów zweryfikowane zostaną jako walkowery dla zespołów przeciwnika a zespół zostanie sklasyfikowany na ostatnim miejscu w turnieju.
   • § 8
   1. W rozgrywkach Wielkopolskiego Związku Unihokeja mogą brać udział tylko licencjonowani zawodnicy.2. W kategorii dzieci mecze rozgrywane są na listę przedstawioną przez trenera
   1.  lista zawodników musi zawierać:
    • – datę urodzenia (rocznik)
    • – nazwę zawodów
    • – pieczątkę klubu,
    • – podpis Prezesa oraz trenera zgłaszającego drużynę
   2. Każdy z zawodników musi posiadać legitymację szkolną lub inny dokument ze zdjęciem umożliwiający identyfikację zawodnika wystawiony przez instytucję państwową

3. Klub jest odpowiedzialny za zgłoszenie zawodników do rozgrywek w danym sezonie.

4. W rozgrywkach mogą brać udział tylko zawodnicy uprawnieni do gry: posiadający aktualną licencję zawodniczą oraz aktualną kartę zdrowia zawodnika.   

5.Zawodnik w rozgrywkach WLU może reprezentować tylko jeden Klub.

Zawodnik w okresie zawieszenia lub dyskwalifikacji nie może brać udziału w rozgrywkach.

§ 9

1. Drużyny uczestniczące w rozgrywkach pokrywają koszty wpisowego do rozgrywek, koszty licencji, ubezpieczenia zawodników, dojazdu, zakwaterowania i wyżywienia.

2. Organizator meczu pokrywa koszty obsługi w tym:

a) wynajęcia hali sportowej,

b) sędziów,

c) obsługi medycznej,

d) zapewnienia bezpieczeństwa uczestników,

e) ubezpieczenia imprezy.

3.Wielkopolski Związek Unihokeja pokrywa koszty pucharów, medali na finałach wojewódzkich.

§ 10

   1. Przed każdym spotkaniem sędzia sprawdza licencje zawodników, karty zdrowia, w kategorii dzieci listę zawodników.

   2. Zawodnik, który nie może okazać się licencją zawodniczą przed spotkaniem, aktualną na dany sezon rozgrywek, może brać w nim udział.

   3. Za brak licencji zawodniczej zostanie nałożona na klub kara dyscyplinarna.

   4.Kierownik zespołu, trener lub kapitan zespołu mają prawo zażądać okazania się przez sędziego aktualną licencją sędziowską.

   5. Za brak licencji sędziowskiej nałożona zostanie na Wydział Sędziowski lub na sędziego kara dyscyplinarna.

   6. Zawodnik uczestniczący w meczu musi posiadać aktualne badania sportowo – lekarskie dopuszczające do gry, wpisane do karty zdrowia zawodnika, opłaconą na dany sezon licencję zawodnika oraz spełniać wymagania Regulaminu przynależności klubowej zawodników.

    7. W przypadku braku aktualnych badań lekarskich (karty zdrowia), sędzia nie dopuszcza zawodnika do gry odnotowując ten fakt w protokole meczu.

    8. Z dniem 1 marca 2019, osobami uprawnionymi do wydania orzeczenia lekarskiego o stanie zdrowia są:

– w przypadku zawodników do ukończenia 19 roku życia oraz zawodników pomiędzy 19 i 23 rokiem życia – lekarz medycyny sportowej lub lekarz z certyfikatem Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej lub lekarz podstawowej opieki zdrowotnej,

– w przypadku zawodników powyżej 23 roku życia – wyłącznie lekarz medycyny sportowej.

– badania lekarskie wykonane po 1 marca 2019 r. są ważne przez 12 miesięcy, z wyjątkiem sytuacji gdy lekarz określi krótszy termin.

– szczegóły rozporządzenia tutaj :  https://wzunihokeja.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=2582:komunikat-dotyczcy-bada-lekarskich&catid=43:wydarzenia&Itemid=98

 • § 11
 1. Zawodników jednej drużyny obowiązuje jednolity strój sportowy z numeracją – nie dotyczy to kolorystyki stroju bramkarza.
 2. Drużyny żeńskie mają prawo występować w spódniczkach.
 • § 12
 1. W przypadku konieczności wyłonienia zwycięzcy spotkania zarządza się dogrywkę.
 2. Zwycięzcą zostaje drużyna, która pierwsza zdobędzie bramkę, po czym mecz jest zakończony.
 3. Jeżeli dogrywka nie przyniesie rozstrzygnięcia zarządza się rzuty karne.
 • § 13
 1. Mecze powinny rozpocząć się pomiędzy godziną 9 rano a 18 wieczorem, w kategorii senior do godz. 19.00
 2. Gospodarz zawodów powinien udostępnić szatnię i halę treningową na rozgrzewkę, co najmniej na 45 minut przed meczem.
 3. Gospodarz zawodów zobowiązany jest zapewnić:
  1. opiekę medyczną na czas trwania zawodów, którą może stanowić:
   • lekarz medycyny z dowolna specjalizacją (nie może lekarz stomatolog, dentysta, weterynarii)
   • ratownik medyczny (nie może ratownik WOPR)
   • pielęgniarka
  2. powiadomić pogotowie ratunkowe o ewentualnym wezwaniu w razie konieczności.
  • § 14
  1. Organizator zawodów odpowiedzialny jest za utrzymanie porządku w obrębie boiska, przed, w czasie i po zakończeniu spotkania.
  2. Porządkowi nie mogą dopuszczać do strefy pomiędzy trybunami i bandami publiczności i osób postronnych.
  3. W przypadku niemożności usunięcia osób nieuprawnionych do przebywania w tej strefie sędzia ma prawo do przerwania meczu i  niedopuszczenia do jego odbycia.
  4. Klub jest odpowiedzialny za zachowanie swoich zawodników, osób funkcyjnych, działaczy i kibiców.
  • § 15
  1. Zawodnik, który bierze udział w rozgrywkach różnych kategorii wiekowych, nie może występować w dwóch spotkaniach w jednym dniu w dwóch różnych kategoriach wiekowych.
  2. W przypadku takiego przewinienia ostatnie spotkanie weryfikuje się jako walkower dla przeciwnika.
  • § 16
  1. Drużyna gospodarzy zawodów na wezwanie sędziego jako pierwsza wchodzi na boisko.
  2. Sędzia zawodów podejmuje decyzje dotyczące wszystkich spraw związanych z rozegraniem meczu (np. spóźnienie drużyny gości, brak lub awaria oświetlenia oraz inne przypadki losowe).
  3. Uczestnicy rozgrywek zobowiązani są do uczestniczenia w ceremonii otwarcia i zamknięcia zawodów.
  • § 17
  1. Interpretacja niniejszego regulaminu przysługuje Wydziałowi Gier i Dyscypliny Wielkopolskiego Związku Unihokeja.
  2. O wszystkich sprawach nie objętych niniejszym regulaminem decyduje Wydział Gier i Dyscypliny Wielkopolskiego Związku Unihokeja.
  3. Od decyzji Wydziału Gier i Dyscypliny Wielkopolskiego Związku Unihokeja przysługuje odwołanie w ciągu 3 dni do Zarządu Wielkopolskiego Związku Unihokeja.